321 283 283
Ignác, Virgínia Karolina Balázs
  • 02
  • :
  • 57
  • :
  • 04
°C Virginia
2023 Csütörtök
Február 02

Közösség kicsit másképp

Ismerősök, Akciók, Ajánlatok csak NEKED!

www.megyeportal.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános rész

1.    Jelen ÁSZF a megyeportal.hu  weboldalon történő valamennyi regisztrációra, megjelenésre és hirdetési szerződésre irányadó, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

2.    Az Üzemeltető által üzemeltetett, illetve kiadott kiadványokban megjelenés, hirdetés közzétételére a hirdetést megjelentetni kívánó Megrendelő és az Üzemeltető között magánszemélyeknek jelen ÁSZF elfogadásával, vállalkozó, céges partnereknek jelen ÁSZF és az Üzemeltetővel kötött Hirdetési Szerződés alapján kerülhet sor.

3.    Hirdetési Szerződésnek minősül minden olyan írásban megkötött szerződés, amelyet Megrendelő és Üzemeltető arra jogosult képviselője cégszerűen írt alá. Felek a Hirdetési Szerződésben rögzítik a hirdetések közzétételének, megszűnésének, a hirdetési díj megfizetésének módját, valamint minden egyéb feltételt, engedményt, minden olyan kérdést, amelyet bármely fél fontosnak tart és amelyet jelen ÁSZF nem szabályoz. Felek együttesen rögzítik, hogy amennyiben az aláíró személy aláírási jogosultságát igazolni nem tudja, a jelen okirat aláírásával készfizető kezességet vállal a Megrendelő jelen megállapodásból fakadó fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben hatáskörét túllépte vagy a jelen megállapodás aláírására érvényes meghatalmazása nem volt, a rosszhiszemű álképviselet szabályai szerint felelősséggel tartozik.

4.    Üzemeltető  Megrendelőnek egy fiókot biztosít, melyen keresztül a rendszer egyes elemeit díjtalanul használhatják. A díjköteles elemeket és azok díjait a mindenkori Médiaajánlat tartalmazza.

5.    Üzemeltető Hirdetési helyet biztosít a megkötött és érvénybe lépett Hirdetési Szerződés alapján, Megrendelői részére. Az Üzemeltető által kínált megjelenési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat a Médiaajánlat tartalmazza. A Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető előzetes egyeztetés után Tanácsadói által személyesen ad felvilágosítást.

6.    A hirdetés a regisztrációt követően határozatlan időre szól, azzal a kitétellel, hogy vállalkozó, céges Megrendelő köteles a saját belépési felületén elhelyezett aktivitást jelző gomb (TOKEN) megnyomásával működését Üzemeltető felé jelezni. Amennyiben ezt nem teszi meg, Üzemeltető törli Megrendelőt a rendszerből. Újra regisztrációra csak új szerződés megkötésével van lehetőség. Az aktivitási gomb megnyomásának végső határidejét illetően Üzemeltető, Megrendelő által megadott e-mail elérhetőségre figyelmeztetést küld megrendelő felé.

7.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendszerbe lépésekor, saját felülete aktiválásakor, minden hírlevél, információ a regisztrációkor megadott email címére automatikusan kiküldésre kerül. Ezen változtatást neki kell végeznie, a Beállítások menüpont alatt található opciók megváltoztatásával.

8.    Értelmezési probléma és az esetlegesen felmerülő viták esetén a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat, a feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi. LVIII tv.(Reklámtörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Regisztráció

1.    Az oldal vállalkozói és magánszemély (Megrendelő) felhasználói valódi nevüket és adataikat adják meg. Bármely Felhasználó regisztrációjával és az oldalra történő első belépéssel az alábbi kötelezettségeket vállalja:

a)    A megyeportal.hu oldalon nem közöl semmilyen valótlan személyi információt, kapcsolatinformációit folyamatosan pontosítja és frissíti.

b)    Nem hoz létre más számára felhasználói fiókot, saját fiókját senkinek nem ruházza át.

c)    Nem használja a személyes „Magánszemély” fiókját kereskedelmi előnyszerzésre, erre a célra vállalkozói „Céges” regisztrációt kell tennie, és egy vállalkozói fiókot kell használnia. Ennek feltételeit a Precise Team Kft határozza meg.

d) „Céges” regisztráció fajtái: ingyenes

e)    A megyeportal.hu oldalra magánszemélyként 18 év alatt a regisztráció nem lehetséges, az oldalt 18 év alatti személy nem használhatja.

f)    Nem osztja meg jelszavát, fiókjához másnak nem enged hozzáférést, illetve nem tesz olyat, amivel fiókjának biztonságát veszélyeztetheti.

g)    Precise Team Kft. fenntartja magának a jogot minden regisztrált fiókhoz tartozó felhasználói név esetében, annak eltávolítására vagy visszakövetelésére, amennyiben ezt megfelelőnek tartja. (pl.: védjegytulajdonos kéri).

Vállalkozói, céges Hirdetési Szerződés létrejötte, megszűnése

1.    A Hirdetési Szerződés létrejöttekor Megrendelő az Üzemeltető által rendszeresített formanyomtatványok (Alapszolgáltatási vagy Reklámfelületbérlési Hirdetési szerződés) kitöltésével az üzemeltető által kínált szolgáltatás igénybevételi szándékát fejezi ki. A nyomtatványok kitöltése a Tanácsadók segítségével történik.

2.    A szerződés tartalmazza a Megrendelő adatait, a megjelenés időtartamát, a megjelenés formáját, a megjelenés helyét, a hirdetés témáját, Megrendelő által megjelenteni kívánt ajánlatát, a megjelenések számát.

3.    Üzemeltető jogosult a megjelenteni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát ellenőrizni, és megjelenését megtagadni, amennyiben az nem felel meg a Reklámtörvényben előírt jogi szabályoknak, vagy a hirdetés formája, minősége, tartalma nem felel meg Üzemeltető által támasztott követelményeknek, vagy üzleti elképzeléseinek, etikáinak. Amennyiben Üzemeltető nem jelenteti meg Megrendelő hirdetését, írásban értesíti azt.

4.    Megrendelést követően Megrendelő által megadott e-mail cím bekerül a belső hírlevél küldő rendszer címlistájába, melyről Megrendelő bármikor leiratkozhat, amennyiben leiratkozási igényét Üzemeltető elérhetőségeinek egyikén jelzi Üzemeltető felé.

5.    A Hirdetési Szerződést Üzemeltető és Megrendelő határozatlan időre köti. A szerződés a megrendelés Üzemeltető általi aláírásának napján lép hatályba és Megrendelő aktivitásának hiányában, vagy Üzemeltető megszűnésével, vagy a szolgáltatás megszűnésével szűnik meg.

6.    A megjelentetni kívánt hirdetés a számla kiegyenlítése után maximum 3 munkanap elteltével jelenik meg.

7.    Felek együttesen rögzítik, hogy jelen jogviszonyt üzemeltető egyoldalú jognyilatkozatával, azonnali hatállyal jogosult felmondani amennyiben Megrendelő a csőd- és felszámolási eljárás hatálya alá, avagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül, avagy adószáma jogerősen felfüggesztésre, vagy törlésre kerül.

Vállalkozói, céges Hirdetési díj

1.    A hirdetési díj tartalmazza a hirdetés közzétételével felmerülő technikai költségeket az Üzemeltető által biztosított hirdetési forma elkészítését. Nem tartalmazza Megrendelő egyedi igényei által elkészített hirdetés (banner), valamint az általa kért jelentősebb változtatások költségeit.

2.    A hirdetési díj a Hirdetési Szerződés időtartama alatt nem változik.

3.    Megrendelő a Hirdetési Szerződésben rögzített hirdetési díjat a hirdetés megrendelését követően számla ellenében készpénzben azonnal, átutalással 8 napon belül egyösszegben – amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs érvényben - köteles kiegyenlíteni Üzemeltető felé.

4.    A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése estén Megrendelő a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni, valamint Üzemeltető a behajtással felmerülő költségeket is Megrendelőre hárítja.

5.    A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. Felek rögzítik, hogy jelen pontban szabályozott felfüggesztéssel kapcsolatosan Megrendelő kártérítés Üzemeltetővel szembeni érvényesítésére nem jogosult.

6.    Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint a Reklámtörvény vonatkozó rendelkezései  irányadóak.

A megyeportal.hu weboldal és aloldalainak használata

1.    A Preciuse Team Kft. mindent megtesz a megyeportal.hu oldal biztonságáért, de azt garantálni nem tudja. Felhasználó a portalklub.hu oldalra való regisztrációval és az oldal használatával tudomásul veszi és betartja az alábbiakat:

a)    Nem tesz közzé az oldalon felhatalmazás (szerződéses) nélküli kereskedelmi üzeneteket, ezeket Üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti.

b)    Nem gyűjt felhasználói tartalmakat vagy információkat.

c)    Felhasználó nem vesz részt törvénytelen többszintű hálózati értékesítésben, nem tölt fel vírusokat vagy más rosszhiszemű kódokat, nem kér belépési információt vagy fér hozzá más fiókjához, nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más felhasználót.

d)    Nem tesz közzé olyan tartalmat, mely: gyűlöletbeszéd, fenyegető vagy pornográf; erőszakot ösztönző; illetve meztelenséget, durva vagy indokolatlan erőszakot tartalmaz.e)    Az alkalmazandó jogszabályok alapján hozhat nyilvánosságra vagy ajánlhat bármilyen versenyt, ingyenes reklámot vagy nyereményjátékot („promóció”).

f)    Semmilyen törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű vagy megkülönböztető dologra nem használja a portalklub.hu oldalt.

g)    Semmi olyat nem tesz, mely a megyeportal.hu oldal és aloldalainak megfelelő működését vagy megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné.

h)    Nem tehet közzé a portalklub.hu oldalon olyan tartalmat, vagy tanúsíthat olyan magatartást, mellyel más személy jogait sérti meg, illetve csorbítja, vagy a törvényt egyéb módon szegi meg.

i)    A portalklub.hu oldalon közzétett bármely tartalmat vagy információt eltávolíthatjuk, ha úgy gondoljuk, hogy megsérti az ÁSZF-et vagy bármely más a megyeportal és aloldal használatára vonatkozó szabályzatot.

2.    Ezen dolgok be nem tartása esetén Üzemeltető jogosult az ÁSZF előírásait megsértő fiókját törölni és az újbóli regisztrációt megtagadni.

Megrendelő felelőssége

1.    Vállalkozó, céges Megrendelő az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával nyilatkozik, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint nyilatkozik, hogy az általa a weboldalon hirdetett termék/szolgáltatás a 2008. évi XLVIII. törvény általános rendelkezéseinek megfelel és hozzájárul adatainak kezeléséhez.

2.    Magánszemély megrendelő az ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával nyilatkozik, hogy az oldal használatának szabályait megismerte, elfogadta és tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainek kezeléséhez

3.    Megrendelő köteles tiszteletben tartani más személyek jogait.

Az Üzemeltető felelőssége

4.    Az üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása az oldal szolgáltatásait igénybe vevő és a hirdetést megjelentető Megrendelő saját kockázata és felelőssége.

5.    Üzemeltető nem jogosult, a Megrendelő által a tárhelyre elhelyezett, és általa továbbított adatokat ellenőrizni, így nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azok tartalmáért őt felelősség nem terheli. Megbízott azonban fenntartja magának a jogot, hogy rendeltetésszerűtlen, valamint jogellenes tevékenység észlelése, valamint a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint Megrendelő szolgáltatását azonnali hatállyal felfüggessze, mely esetekben Megrendelő kártérítésre Üzemeltetővel szemben nem tarthat igényt.

6.    Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.    Üzemeltető a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. 

8.    Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az időben átadott és elfogadott hirdetést a megállapodás szerint megjelenteti. A hirdetések, reklámok elhelyezésekor a Reklámtörvény elhelyezésre vonatkozó előírásainak betartása Üzemeltető felelőssége.

9.    Üzemeltetővel szemben bármely esetben a Megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maiorért Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli. 

10.    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül szolgáltatónak.

Adatvédelem

1.    Üzemeltető a Hirdetési Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

2.    Üzemeltető szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

3.    Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rendelkezik.

4.    Megrendelő jelen okirat aláírásával elismeri, hogy üzemeltető ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT-át megismerte és abban foglaltakat elfogadta.

5.    Üzemeletető tiszteletben tartja más személyek jogait, és ezt minden a megyeportal.hu oldalon regisztrált felhasználótól, Megrendelőtől is elvárja.

6.    Üzemeltető portalklub.hu oldalon közzétett bármely tartalmat vagy információt eltávolíthatja, ha úgy gondolja, hogy megsérti mások személyiségi jogait vagy a portalklub.hu oldal használatával összefüggő bármely szabályzatot, feltételt.

7.    Üzemeletető regisztrált felhasználóknak, Megrendelőnek az általa közzétett és törölt tartalom eltávolítása esetén lehetőséget nyújtunk arra, hogy ellenvetéssel éljen. 

8.    Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

1.    Jelen ÁSZF 2019. május 01-től visszavonásig érvényes.

2.    Üzemeltető törekszik a portalklub.hu oldal hibamentes és biztonságos működésére, de azt minden regisztrált felhasználó saját felelősségére használja. A megyeportal.hu weboldalt a jelenlegi állapotában biztosítjuk bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Nem garantáljuk, hogy a portalklub.hu oldal mindig biztonságos vagy hiba mentes lesz, hogy mindig megszakítás, késedelem vagy hiány nélkül fog működni. 

3.    Üzemeltető nem felelős harmadik felek tevékenységeiért, tartalmaiért, információiért, vagy adataiért, és a regisztrációval a felhasználó mentesíti a portalklub.hu oldal Üzemeltetőjét, vezetőit és minden alkalmazottját, ügynökeit bármely ismert vagy ismeretlen, bármely harmadik féllel szemben fennálló követelésével kapcsolatban felmerülő vagy azzal bármely módon kapcsolatos követelésektől vagy károktól.

4.    A megyeportal és aloldalainak Üzemeltetője nem felelős semmilyen az oldal használatával kapcsolatos vélt elmaradt haszonért vagy egyéb következményeiért, különleges, közvetett vagy esetleges károkért, még ha ilyen károk esetleges felmerüléséről tájékoztatva is voltunk.

5.    Előfordulhat, hogy az alkalmazandó jog nem engedi meg a felelősség vagy a véletlenül vagy a szándékosan bekövetkezett károk korlátozását vagy kizárását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik a portalklub.hu regisztrált felhasználójára. Ilyen esetekben a Precise team Kft. felelőssége korlátozott az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben.

6.    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.